rozšířené vyhledávání
SK | EN | CZ
NejprodávanejšíNovinky
10,80 €Cena bez DPH
Do košíka

Proč mít ve firmě APQP i s koordinátorem?

APQP - Advanced Product Quality Planning je pokročilé plánování kvality produktu, které má zajistit kvalitu produktu při jeho spuštění do sériové výroby. Někdy je tato část podceňována a často i neřízená resp. "hozena na krk" pracovníkovi, který má často jen minimální podporu od ostatních oddělení a ještě menší pravomoci. Dokonce není ani navržen systém, jak se má APQP vypracovat. Není se co divit, že má firma při SOP problémy. Jak jim předejít ?

APQP metodika poskytuje obecní směrnice zajišťující, že moderní plánování kvality produktu bude implementováno v souladu s požadavky zákazníka. Důležitost je v předvýrobních etapách, protože produkt je třeba vyrobit kvalitně, aby byl zákazník spokojen a za daný produkt zaplatil. Proběhne-li metodika správně, tak by při sériové výrobě neměly být žádné problémy. Navrhované činnosti v metodice jsou zobrazeny na obr. č. 1, kde je zároveň i známé časové hledisko plánování kvality produktu.

Časový diagram plánovania kvality produktu

Obr. č. 1 Časový diagram plánování kvality produktu

Problémy, které se ve firmách vyskytují mohou být spojené se samotnou metodikou, obsahem jednotlivých kroků, ale i samotnou koordinací činnosti, která má zabezpečit úspľšné a včasné dokončení. Aby se nevyskytovaly podobné problémy, je vhodné vykonat následující aktivity.

1. Proškolit všechny zainteresované pracovníky o metodice APQP

Tento bod je velmi důležitý, aby všichni zainteresovaní dostali stejnou informaci, co je to APQP, jaká je její role, jaké jsou odpovědnosti, která část je přímo s daným účastníkem (oddělením) spojena, jaké informace má dostat, jaké informace předává dál. Tým účastníků by měl být složen ze všech, kteří se na APQP podílejí, např. konstruktéři, technologové, procesní inženýři, kvalitář, nástrojaři, pracovníci logistiky, servisu, ale i obchodníci, zástupci zákazníka, příp. údržbáři apod. Tým by měl být širší z toho důvodu, aby členové viděli souvislosti celého procesu a ne jen své části. Pokud to tak není, tak pak uniká podstata proč jsou od nich požadovány určité výstupy, informace.

2. Vytvořit podpůrný formulář pro APQP

Obvykle po školení, kdy je již metodika známá, je vhodné realizovat workshop týmu a navrhnout formulář pro řízení jednotlivých fází. Uvedený formulář pomáhá stanovit standardní postup při APQP, který následně vede pracovníky. Důležité je si uvědomit, že činnosti jsou na sebe navazující, a tedy každý pracovník (popř. oddělení) potřebuje dostat informace od předchozích oddělení, zpracovat příslušnou část a po zpracování předat informace dále. A to vše kvalitně a ve stanoveném termínu. Vždyť přece nemůžeme vytvářet výrobní postup dŕív, než máme výkres výrobku !

3. Stanovit koordinátora

V případech, kdy je třeba realizovat APQP častěji (jsou firmy, kde se realizuje metodika několikrát za měsíc), je vhodné určit pracovníka, který bude koordinovat jednotlivé APQP. Uvedený koordinátor by měl znát metodiku detailně, mít charakteristiky projektového manažera a považovat jednotlivé APQP za projekty. To znamená jednoznačně definovat úkoly, stanovit termíny, kontrolovat vypracovávání částí, sumarizovat. Je dobré, když si vede i evidenci jednotlivých APQP, aby mohl časně zasáhnout, zejména v případě zpoždění, změn od zákazníka, nebo manažerů firmy. Samozřejmě, že by měl být respektován týmem a mít pravomoci na řešení a eskalaci problémů. 

4. Určit zodpovědnosti a termíny

Cílem týmu APQP je vypracovat APQP v požadované kvalitě, v daném termínu s přiměřeně vynaloženým úsilím. Proto je vhodné stanovit přímé odpovědnosti za jednotlivé části i jmenovitě. Pokud je oddělení větší, může být jeden člověk, který se prioritně věnuje zpracování APQP a problémy konzultuje s kolegy, nebo může být oslovován přímo člen oddělení v závislosti na jeho zařazení. Například na obchodě bývá jeden pracovník odpovědný za všechny APQP, po konzultaci s kolegy shrnuje výsledky, zasílá koordinátorovi. Ale pokud jsou na konstrukci jednotliví konstruktéři zodpovědní za konstrukci typové řady, tak podle definované struktury (tabulky) ví koordinátor přesně, od koho má požadovat informace. Tímto způsobem mohou být rozděleny všechny APQP úměrně, aby nevznikalo přetížení jednoho pracovníka a ostatní se s metodikou ani nesetkali. Komunikace může probíhat i emailem, zejména v případě, pokud je firma větší a pro správné rozhodnutí je třeba připravit si podklady. Já však často navrhuji i pravidelná setkání (workshopy), kde se všichni účastníci seznámí se stavem řešení APQP.

5. Sledování a úspěšné dokončení

Spokojenost zákazníka a jeho požadavků je to nejdůležitější, a to nejen pro externího, ale i interního. Úkolem koordinátora APQP je sledovat všechny rozpracované APQP, aby byly dokončeny včas, kvalitně a aby byl finální zákazník spokojen. Proto je důležité vést si evidenci, i s termíny, aby bylo jasné, jaká je rozpracovanost, které jsou v termínu, příp. zpožděné. Ano, aktivit pro sériovou výrobu může být hodně. O to důležitější je vhodně je koordinovat. Dnes existují různá softwarová řešení, která mohou pomoci nejen evidovat jednotlivé APQP, ale i sledovat termíny pro jednotlivé zpracovávané části (oddělení), příp. přikládat již vypracované dokumenty a také vhodně rozvrhovat aktivity na odpovědné členy týmu pro APQP. Na koordinátorovi je však hlavní odpovědnost za včasné a správné dokončení. Proto by měl mít podpůrný nástroj, který mu pomůže udržet si přehled. Vždyť stačí i obyčejný MS Excel. Mé doporučení je, aby se stanovila i časová náročnost zpracování na jednotlivých odděleních. Může být pevně dána, nebo se stanoví na společném setkání pro každý případ zvlášť. Důležité však je, aby koordinátor měl přehled o jednotlivých APQP, jejich stavu a dokončení.

TIP

Úspěšnost firmy závisí na kvalitních produktech, dodávaných včas, v požadovaném množství za přiměřenou cenu. Uvedené atributy jsou ale velmi závislé (obvykle až 80%) na návrhu produktu a jeho výroby v předvýrobních (přípravných) etapách. Snažme se proto zvládnout proces plánování kvality produktu v předvýrobních etapách s podporou metod a vhodné koordinaci činností. Odměnou bude méně chyb, skluzů a dalších operativních problémů ve výrobě, tedy méně hašení. Příprava výroby produktů je byznys budoucnosti. Záleží jen na nás, jak se k němu postavíme.

Komentáře

Tento článek zatím nemá žádne komentáře. Budte první!

TOP články

Nezmeškejte důležité termínyPřipravili jsme pro vás přehled nejdůležitějších školení, ...

Podnikatelská univerzitaSeděli jsme kdysi s Milanem Zeleným a povídali si o potřebě ...

Naberte poznatky – nastartujte ...Již od roku 2001 realizujeme Master studium ...

Nejnovější články

„Válka odborářů. Avizují ostrou ...V posledních dnech slýcháme z médií o boji odborářů ...

Časopis Průmyslové inženýrství_czOpět jsme pro vás připravili zajímavé čtení ...

Jak vybrat LEAN zařízeníKritéria výběru nového zařízení jsou ...
© 2012 IPA Czech, All rights reserved