rozšířené vyhledávání
SK | EN | CZ
NejbližšíNovinky
NejprodávanejšíNovinky
10,80 €Cena bez DPH
Do košíka

NejčtenějšíNovinky

Úspešná realizácia Six Sigma v Hanil E-Hwa


Projektový manažér: Profil autora- všechny články autora- všechny produkty autora- kalendář autoraJán Burieta
Společnost: HANIL E-HWA automotive Slovakia s.r.o.
Dátum realizace: 2011-2012

Produktová oblast: Analýza a meranie práce
Odvětví průmyslu: Automobilový priemysel

Vo firme Hanil E-Hwa Automotive Slovakia v Považskej Bystrici, ktorá je dodávateľom automobiliek ako KIA, Hyundai, Volkswagen a pod., IPA Slovakia realizovala už druhý beh certifikovaného vzdelávania Six Sigma. Účastníci okrem školení riešili v rámci firmy zlepšovacie projekty, kde prakticky overili svoje znalosti. Program Six Sigma bol postupne rozvrhnutý od novembra 2011 do augusta 2012, aby Green Belti a Black Belti mohli získané poznatky použiť priamo v realizovaných projektoch. Práca na projektoch bola okrem účasti na školeniach a zvládnutia záverečného testu podmienkou certifikácie.

Celý článok si môžete stiahnuť v pdf tu.


Školenia Six Sigma prebiehali v jednotlivých fázach DMAIC.

Vo fáze Definuj to bolo hlavne ozrejmenie, čo je to Six Sigma, prečo sa zavádza, jej história, ako postupovať pri implementácii v podniku, aká je organizácia projektov Six Sigma, kto sú to Green Belti, Black Belti, Yellow Belti, čo to znamená DMAIC, aký je rozdiel medzi Lean, TOC, Six Sigma a pod. Okrem základných poznatkov bola uvedená aj projektová dokumentácia a nástroje používané v tejto fáze. Lektori ďalej uviedli aj príklady projektov Six Sigma z iných firiem na inšpiráciu. V definičnej fáze boli nadefinované projekty vrátane cieľov, projektového tímu, míľnikov, zdrojov a ostatných náležitostí schválené riaditeľom firmy.

Vo fáze Meraj boli uvedené nástroje, ktoré slúžia na meranie súčasného stavu procesov, ich výkonnosti, efektívnosti a pod. Okrem nich boli popísané základné ukazovatele procesov, ktoré sa vo firmách používajú a ich hodnoty pre porovnanie. Dôležitým bodom boli aj nástroje na správny popis procesov, ich fungovania v realite – súčasného stavu, očakávaní a rozdielov. Výsledkom tejto fázy v rámci projektov boli nadefinované ukazovatele procesov, ktoré sa už sledujú v súčasnosti, alebo sa zaviedli pre správne vyhodnotenie výkonnosti. Výstupom fázy meraj bol aj odmeraný súčasný stav ukazovateľov.

Vo fáze Analyzuj sa účastníci zoznámili s metódami, ktoré sa používajú na zistenie problematických miest a príčin problémov. Dôležité bolo určiť, čo sú to vplyvové faktory, ako vplývajú na proces, aké sú ich typy, ako ich správne identifikovať, ako urobiť prioritizáciu najdôležitejších a pod. Na tento účel sa používajú rôzne kvalitatívne, ale aj kvantitatívne metódy, ktoré boli súčasťou školení a účastníci ich použili v rámci riešených projektov. Podstatným bodom bolo aj správne vyhodnocovanie spôsobilosti procesov a určovanie sigma úrovne, aby sa objasnilo, čo to znamená Six Sigma, akú spôsobilosť procesu je potrebné v tomto prípade dosiahnuť a koľko nezhodných výrobkov by mal proces vyprodukovať.

Fáza Zlepšuj v sebe zahŕňala techniky, ktoré sa používajú na generovanie príležitostí, nápadov na zlepšovanie a ich vyhodnocovanie. Súčasťou tejto fázy boli aj ukážky zlepšení z iných firiem, inovácií a trendov vo svete. Jednotlivé zlepšenia v rámci programu Six Sigma sa väčšinou pohybujú od jednoduchých Kaizenov až po zložitejšie návrhy systémov, konštrukčné a technické riešenia, dokonca aj inovácie produktov, služieb, procesov a pod. Už počas vzdelávania riešitelia projektov mali možnosť vyskúšať si niektorú z techník a výsledky použiť v projekte.

Záverečná fáza Riaď bola hlavne o štandardizácii nového zlepšeného stavu a vytvorení nových pravidiel, postupov pre proces. Je to hlavne z toho dôvodu, aby nový zlepšený stav, ktorý sa dosiahne v rámci zlepšenia, bol trvalý a nevratný do stavu predtým. Okrem toho bol daný dôraz na vizualizáciu jednotlivých štandardov, postupov, inštrukcií, ostatných dokumentov, prehodnotenie kontrolných plánov a pod. Neoddeliteľnou súčasťou záverečnej fázy bolo aj ekonomické zhodnotenie projektu, vyčíslenie všetkých nákladov a prínosov.


Vzdelávanie Green Beltov a Black Beltov splnilo svoj účel

Vo firme Hanil E-HWA účastníci v rámci programu Six Sigma riešili projekty uvedené v tabuľke č. 1. Black Belti, Green Belti a Yellow Belti postupne absolvovali školenia po jednotlivých fázach DMAIC a preberané metódy používali vo svojich projektoch.

Tab. č. 1 Realizované projekty v rámci Six Sigma vo firme Hanil E-HWA

P. č.

Názov projektu

Ciele

BB/GB/YB

Prínos

1

Použitie virtualizácie informačných technológii na redukciu nákladov a minimalizáciu zlyhaní systému

 • Zvýšiť využitie informačných systémov o 50 %
 • Znížiť náklady na energie o 75 %
 • Znížiť vstupné náklady o 25 %
 • Znížiť čas potreby na obnovu systému o 75 %

1/2/2

29 600 €

2

Optimalizácia montážneho procesu JD Door Trim

 • Úspora plochy operačného skladu polotovarov
 • Zvýšenie produktivity
 • Zvýšenie efektivity podľa OEE
 • Zníženie času logistického procesu

2/4/1

87 540 €

3

Zvýšenie efektívnosti využitia materiálu pre JD projekt

 • Zníženie počtu druhov materiálu o 3 %
 • Zníženie nákladov na materiál o 2 %
 • Zvýšenie efektívnosti využitia skladovej plochy o 5 %
 • Štandardizácia procesu unifikácie

1/4/3

18 878 €

4

Redukcia
logistických chýb

 • Redukcia logistických chýb o 70 %
 • Minimalizácia nákladov na extra dodávky (emergency car) o 50 %
 • Zníženie počtu chýbajúcich dielov na linke u zákazníka o 50 %
 • Odstránenie TOP WORST 5 meetingov v HMMC

3/1/2

Trend vývoja ukazovateľov pozitívny, porovnanie na konci 2012

5

Zlepšenie
výkonnosti dodávateľov

 • Zníženie supplier PPM o 50 %
 • Zníženie podielu materiálu v univerzálnom balení k celkovému dodanému množstvu (max. 10 %)
 • Zníženie nákladov z užívateľských reklamácií o 50 %
 • Splnenie objednávok – správnosť a včasnosť

3/3/1

Úspora k certifikácii 244 €,

Trend vývoja ukazovateľov pozitívny, porovnanie na konci 2012

Záver programu Six Sigma tvorila certifikácia, ktorej podmienkou bolo úspešné zvládnutie teoretických a praktických znalostí. Teoretické poznatky boli preverené záverečným testom, ktorého otázky boli prierezové z celého učiva programu (obr. č. 1)

Obr. č. 1 Účastníci programu Six Sigma pri písaní záverečného testu

Preverenie praktických znalostí sa realizovalo už počas riešenia projektu. Pre získanie certifikátu bolo podmienkou úspešne obhájiť riešené projekty Black Beltmi spolu so zapojením Green Beltov a Yellow Beltov pred manažmentom spoločností Hanil a vedením IPA.

 

 

Obr. č. 2 Obhajoba projektu Black Beltom

Celkový prínos projektov Six Sigma v Hanil E-HWA bol 136 262 Eur ku dňu ukončenia projektov a certifikácie. Samozrejme, že niektoré prínosy z projektov sa prejavia až v dlhšom sledovanom období.

Na záver programu bolo udeľovanie certifikátov, ktoré získali všetci absolventi štúdia vzhľadom na dobré výsledky v projektoch a zvládnutí programu Six Sigma (obr. č. 3).


 

Obr. č. 3 Certifikácia absolventov Six Sigma

Na obr. č. 4 sú všetci absolventi certifikovaného programu Six Sigma po úspešnom absolvovaní skúšky a obhajobe projektov spolu s lektormi a manažmentom.


Obr. č. 4 Účastníci vzdelávania Six Sigma spolu s lektormi a manažmentom

Pre firmu Hanil E-HWA nebol program Six Sigma iba o nákladoch za školenia a o finančných prínosoch, z ktorých sa vzdelávanie samozrejme zaplatilo. Bol aj o projektovom prístupe k zmenám, definovaní tímu, spolupráci, naučení sa a používaní nových metód, reálnom zlepšení procesov atď.

Vyhodnotenie programu Six Sigma zo strany Hanil E-Hwa zhodnotil Co-ordinator Six Sigma Ing. Slavomír Kubo nasledovne:

,,Vzdelávanie Green Beltov a Black Beltov splnilo svoj účel. Nástroje, ktoré sme si osvojili v rámci školenia Six Sigma nájdu svoje uplatnenie v praxi. Vo fáze ZLEPŠUJ bolo spoločne stanovených okolo 45 zlepšení, ktorých efektívnosť a prínos budeme sledovať aj na konci roka. Keďže väčšina zlepšení bola orientovaná na Považskú Bystricu, veľmi dôležité bude aplikovať rovnaké zlepšenia pre všetky finálne výrobné lokácie.

Niektoré projekty výrazne ovplyvnil nábeh nového vozidla v KMS (JD). Všetci pracovníci, ktorí sa zúčastnili školenia, boli kľúčoví pracovníci aj pre nábeh nového projektu. Spojiť Six Sigma projekty s nábehom nového vozidla v KMS bolo veľmi náročné, ale do budúcnosti aj veľmi prospešné.

Touto cestou by som sa chcel všetkým účastníkom poďakovať za ich prístup ku Six Sigma a zlepšovaniu našej spoločnosti."

Vzhľadom na úspešnosť programu Six Sigma sa spoločnosť rozhodla aj ďalej pokračovať v projektoch a vzdelávaní v treťom behu.

Chcete odebírat newsletter IPA Czech?

Zůstante s nami ve spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o které informace máte záujem.

Komentáře

Tento článek zatím nemá žádne komentáře. Budte první!

TOP články

Exponenciálny svet a čo pre nás ...V rámci konferencie „Očakávajme neočakávané" budeme ...

Korelácia Industry 4.0 a nástrojov Lean ...V súčasnej dobe sa organizácie snažia využívať princípy ...

Keď prichádza nové na svetPripadám si niekedy ako pôrodník. Lekár pomáha pri pôrode ...

Nejnovější články

Spájanie inovátorovŽijeme vo svete prepájania vecí a ľudí. Naše deti sa v ...

Flexibilní výrobaVybudujte si svůj byznys bez zbytečného rizika, ...

Manipulace a komplex méněcennosti nebo ...Manipulaci obecně charakterizuje strategie, při ...
© 2012 IPA Czech, All rights reserved