rozšířené vyhledávání
SK | EN | CZ
NejbližšíNovinky
NejprodávanejšíNovinky
10,80 €Cena bez DPH
Do košíka

NejčtenějšíNovinky

Vyhodnotenie programu Six Sigma v spoločnosti Power - One s.r.o.


Projektový manažér: Profil autora- všechny články autora- všechny produkty autora- kalendář autora
Společnost: Power - One s.r.o.
Dátum realizace: 31.05.2011

Produktová oblast: Výroba
Odvětví průmyslu: Potravinársky a tabakový priemysel, Sklársky priemysel, Strojársky priemysel

Spoločnosť Power - One, s.r.o. so sídlom v Dubnici nad Váhom sa zaoberá výrobou a dizajnom malých spínacích napájacích zdrojov a zálohových systémov pre oblasť telekomunikácií, dopravy a priemyslu.

Kvalitou a parametrami výrobkov sa radí medzi troch najväčších výrobcov spínacích zdrojov na svete. Medzi jej najväčších zákazníkov patria spoločnosti Cisco Systems, Ericsson, IBM, Alcatel, Motorola, Siemens a ďalší distribútori.

Power - One úspešne pôsobí na Slovenskom trhu už viac ako 14 rokov, vybudovala si certifikovaný systém riadenia kvality a zamestnáva vysokokvalifikovaných odborníkov z oblasti výkonovej elektroniky, software inžinierstva, automatizácie, technológie výrobných procesov, IT, logistiky a manažmentu.

Pilotný program Six Sigma bol spustený v júni 2011 ako podpora zvýšenia efektívnosti výroby, stabilizácie kvality a optimalizácie nákladov na vybrané výrobky.

Obsahovú náplň pre Green Belts absolvovalo 14 vybraných pracovníkov  z kľúčových podnikových útvarov.

Prierezovo išlo hlavne o útvary plánovania a riadenia výroby, kvality, IT, výrobnej technológie a riadenia skladového hospodárstva.

 

Obr.1 Vybraný pracovníci Power - One pre program Six Sigma

Rozsah vzdelávania v programe Six Sigma

Pracovníci na pozícii Green Belts absolvovali dvojdňové tréningy v rozsahu 10 dní. Obsahová náplň tréningov bola postavená metodicky na moduloch DMAIC.

V každom module boli vyberané nástroje a techniky, ktoré sa svojím charakterom a praktickým využitím najviac hodili pre riešenie vybraných projektov a ich zameranie.

Jednotlivé nástroje boli vysvetlené teoreticky, aby každý pochopil ich význam a použitie. Následne sa precvičili na modelových situáciách, vo väčšine prípadov však priamo na problémoch konkrétneho projektu a potrieb jeho riešenia.


 

Obr. 2 Ukážka nástrojov a techník používaných v programe Six Sigma

 

Spolu bolo manažmentom spoločnosti navrhnutých a potvrdených 8 pilotných projektov pre program Six Sigma. Za vyriešenie týchto projektov boli zodpovedný účastníci Six Sigma individuálne, alebo vo dvojici, ojedinele v trojici.


Tab.1 Prehľad riešených projektov a zodpovedností za ich riešenie

Pozícia  Oddelenie Projekt
Supervisor výroby PEG výroba Optimalizácia výrobného procesu výrobku 3E19 Agfa
Supervisor plánovanie Plánovanie výroby
Quality control manager Kvalita
Manažér IT IT Zlepšenie procesov podpory a reakčnej doby IT"
Manažér skladov Manažment skladov Optimalizácia výrobných procesov v sklade
Supervisor výroby SMT výroba Optimalizácia výrobného procesu a zníženie nákladov na výrobok 40 KMX4-12-802
Technológ Technológia Zvýšenie efektivity výroby a zníženie DPPM pre produkt Cisco 3D97
Supervisor výroby PEG Pb výroba
Inžinier kvality Kvalita
Precess engineer NPI Zníženie výrobných nákladov na produkt SPDCSCO-27-G (o 5%)
Process engineer NPI
Inšpektor kvality auditor Kvalita Zvýšenie produkcie a zníženie DPPM pre Q výrobky
Supervisor výroby Osádzanie 
Technológ pre výrobu Technológia Zredukovanie neefektívneho výrobného času pre produkt 1-M00023G


Ukončenie tréningov a vyhodnotenie úspešnosti riešenia projektov

Vzdelávanie bolo ukončené 9. 12. 2011 záverečnou skúškou, ktorej úspešné zvládnutie je jednou zo základných podmienok pre udelenie certifikátu Six Sigma.

Potenciálni kandidáti na pozíciu  Green Belts mali zhodne zodpovedať v teste na 10 otvorených otázok. Podmienkou pre úspešné zvládnutie písomnej skúšky bolo dosiahnutie min. 7 bodov z celkovo možných 10 bodov.

Výsledky záverečných skúšok preukázali dostatok teoretických znalostí každého z pracovníkov spoločnosti Power - One, čo dokazuje ich pripravenosť a stupeň vážnosti, akým ku skúške pristúpili.

Druhým dôležitým kritériom na ceste k získaniu certifikátu je schopnosť preukázať, že úroveň nadobudnutých znalostí vedia pracovníci reálne použiť v praktických podmienkach svojej spoločnosti.

Jednotlivý pracovníci prezentovali dosiahnuté výsledky riešených projektov, ktoré mali kvantitatívny a kvalitatívny charakter. Kvantita je vyjadrená množstvom peňazí, ktoré predstavujú priamu úsporu z implementovaných riešení projektu. Kvalita svojím charakterom vyjadruje všetky ostatné prínosy spojené s rozvojom osobného a podnikového know-how, tímovej spolupráce, či naštartovaného a fungujúceho projektového riadenia.
 

   

Obr. 3 Pracovníci Power One pri prezentácii výsledkov Six Sigma projektov.

 Dosiahnuté výsledky projektov Six Sigma

Dosiahnuté prínosy projektov Six Sigma sú vyčíslené v nasledujúcej tabuľke. Suma prínosov predstavuje úsporu finančných prostriedkov podľa forecastu na rok 2012.

Projekt

Prínos projektu 
€/rok

Optimalizácia výrobného procesu výrobku 3E19 Agfa 55 713,00 €
Zlepšenie procesov podpory a reakčnej doby IT" nevyčíslené 
Optimalizácia vybraných procesov v sklade 100 000,00 €
Optimalizácia výrobného procesu a zníženie nákadov na výrobok
40 KMX4-12-802
43 200,00 €
Zvýšenie efektivity výroby a zníženie DPPM pre produkt Cisco 3D97 nevyčíslené
Zníženie výrobných nákladov na produkt SPDCSCO-27-G (o 5%) 25 000,00 €
Zvýšenie produkcie a zníženie DPPM pre Q výrobky 68 000,00 €
Zredukovanie neefektívného výrobného času pre produkt 1-M00023G 8 728,00 €

 

Pracovníci spoločnosti Power - One splnili všetky podmienky pre udelenie certifikátu Six Sigma Green Belts. Tento im bol odovzdaný priamo po ukončení prezentácie projektov. Dosiahnuté výsledky jednotlivých projektov boli schválené a pozitívne potvrdené Ing. Jozefom Balažovičom, generálnym riaditeľom spoločnosti Power - One.

    

Obr.4 Udelenie certifikátov pracovníkom Power - One a záverečné zhrnutie výsledkov pre spoločnosť.


Za spoločnosť IPA Slovakia odovzdali certifikát  pre pozície Green Belts prof. Ing. Ján Košturiak, PhD., prezident IPA Slovakia a Ing. Peter Kormanec, projektový manažér. Udelený certifikát Six Sigma je akreditovaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky pod číslom 2359/40768/2006/415/4.

 

Vyhodnotenie programu Six Sigma niektorými pracovníkmi spoločnosti Power - One:

 

Alexander Šurlák, technológ pre výrobu:

„Po realizovaní projektu a jeho zavedení do výroby sme dosiahli niekoľko pozitívnych výsledkov. V prvom rade sa podarilo nášmu podniku ušetriť finančné prostriedky potrebné na výrobu daného výrobku, čo sa následne odzrkadlí v cene. Rovnako sme výrazne zredukovali počet výrobných krokov potrebných na spoľahlivé a bezchybné vyrobenie produktu.

Celkovo mal program Six Sigma pre nás určite veľký prínos. Naučil nás lepšej a efektívnejšej práci v tímoch. Pravidelné stretnutia k projektu nám umožňovali jednoduché sledovanie plnenia úloh a tiež možnosť ich prehodnotenia a zmenu priority. Rovnako nám dávali pocítiť, že naša práca má význam a prínos pre projekt. Vďaka Six Sigma sme získali nový uhol pohľadu na riešenie problémov. Naučili sme sa vybrať si správne a efektívne nástroje na určovanie a odhaľovanie nedostatkov a tiež nástroje na ďalšie riešenie. Osobne si myslím, že program Six Sigma mal pre náš podnik prínos a s nadobudnuté skúsenosti určite využijem pri svojej práci."

 

Ing. Marián Filiač, manažér IT:

„Osobným prínosom pre mňa ako absolventa je zoznámenie sa s postupmi a metodológiou Six Sigma a ich aplikáciou v praxi. Six Sigma poskytuje nástroje na univerzálne porovnávanie výkonnosti procesov, ktoré sú odlišného charakteru a nemajú takmer nič spoločné. V neposlednom rade je certifikácia Green Belt aj prínosom pre individuálny kariérny rast.”

 

Ing. Miloš Švec, plánovanie výroby:

„Implementáciou navrhnutých riešení sa podarilo dosiahnuť stanovené ciele nášho projektu. Finančne vyjadrená úspora predstavovala pre Power - One 55 700 Euro. Jednalo sa o úsporu na priamych nákladoch, zníženie nákladov na nekvalitu (COPQ), zmenšenie potrebnej plochy dielne a iné. Výsledkom projektu bol nový layout výroby (vytvorenie výrobnej bunky),  významné skrátenie prepravných časov a zníženie zásob rozpracovanej výroby. Došlo taktiež k zjednodušeniu riadenia výroby, keďže výrobné pracoviská sú prepojené a plán výroby nie je potrebné posielať na každé pracovisko zvlášť. Významným prínosom, ktorý finančne nevyjadrujeme, sú získané vedomosti i praktické skúsenosti pri riešení projektu, na ktorých budeme stavať v budúcnosti.

Prínos programu Six Sigma pre nás spočíva v získaní základných vedomostí o Six Sigma a niektorých metódach a nástrojoch, ktoré je možné využívať pri analýze problému a hľadaní riešenia pre kľúčové príčiny problému. Naučili sme sa pristupovať k riešeniu úloh systematicky použitím metodológie DMAIC. Realizáciou projektu sme si mohli prebranú teóriu precvičiť v praxi a nadobudnúť tak určitú zručnosť v použitých metódach."

 

Viliam Habánek, supervisor výroby osádzanie:

„Implementáciu projektu Six Sigma v našom podniku sme sa rozhodli aplikovať na výrobok, ktorý je v horizonte posledných dvoch rokov najvyrábanejší. Všetci zainteresovaní pracovníci od technológov, kvalitárov až po samotných robotníkov vo výrobe pristupovali k projektu aktívne. Pracovali totižto na niečom úplne novom s čím sa doteraz vo svojej praxi zatiaľ nestretli. Počas celého projektu sme nadobúdali nové skúsenosti a zručnosti v riadení a zefektívňovaní výrobného procesu.

Po pol roku práce sa dostavili prvé kladné výsledky:

  • Skrátili sme výrobný čas jedného výrobku cca. o 3 minúty
  • Maximálne sme sprehľadnili výrobný tok
  • Redukovali sme počet pracovníkov

Tieto všetky prínosy nám nakoniec pri vyčíslení ušetrených finančných prostriedkov ukázali, že pri priemernej výrobe 20 000 kusov ročne by naša spoločnosť mala na tejto výrobkovej rodine ušetriť cca 66 000 €. Toto nás utvrdilo, že metóda Six Sigma je vhodný nastroj na to, aby sme naďalej optimalizovali naše výrobné procesy a aby naša spoločnosť dokázala systematicky a opodstatnene znižovať svoje výrobne náklady."

Chcete odebírat newsletter IPA Czech?

Zůstante s nami ve spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o které informace máte záujem.

Komentáře

Tento článek zatím nemá žádne komentáře. Budte první!

TOP články

Exponenciálny svet a čo pre nás ...V rámci konferencie „Očakávajme neočakávané" budeme ...

Korelácia Industry 4.0 a nástrojov Lean ...V súčasnej dobe sa organizácie snažia využívať princípy ...

Keď prichádza nové na svetPripadám si niekedy ako pôrodník. Lekár pomáha pri pôrode ...

Nejnovější články

Spájanie inovátorovŽijeme vo svete prepájania vecí a ľudí. Naše deti sa v ...

Flexibilní výrobaVybudujte si svůj byznys bez zbytečného rizika, ...

Manipulace a komplex méněcennosti nebo ...Manipulaci obecně charakterizuje strategie, při ...
© 2012 IPA Czech, All rights reserved