rozšířené vyhledávání
SK | EN | CZ
NejbližšíNovinky
NejprodávanejšíNovinky
10,80 €Cena bez DPH
Do košíka

NejčtenějšíNovinky

Druhý ročník Fóra Kvality inspiroval nejen kvalitáře

Fórum kvality s mottem Efektivní řízení procesů, které se konalo 29. - 30. 5. 2018 v Žilině, opět propojilo kvalitáře a příznivce kvality. Jednotlivé přednášky inspirovaly účastníky nejen přímo v oblasti kvality, systémů managementu jakosti, metrologie, norem, ale i praktických řešení nekvality metodikou Six Sigma a dalšími nástroji. Zajímavé také byly přednášky z oblasti služeb, zdravotnictví a diskuse, která umožnila nahlédnout do řízení firmy a kvality Baťových závodů prostřednictvím absolventů Baťovy školy práce.

Ján Burieta, IPA Slovakia
Ján Burieta, jeden z odborných garantů a moderátorů konference, IPA Slovakia, s.r.o.
Jako první vystoupil Igor Boháč, Vedoucí výroby, KUENZ - SK, s.r.o., který ve své přednášce Kvalita v malosériové výrobě velkorozměrových svařovaných konstrukcí poukázal na dosahovanou vysokou kvalitu. Ve firmě ji definují větou: "Náš produkt a jeho míra schopnosti uspokojit zákazníka (konstrukční a výrobně-technické vlastnosti)." Kontrola kvality je začleněna přímo do výrobních procesů. Přednášející zdůraznil, že svařování je technologie, která produkuje v závislosti na míře zvládnutí definovanou úroveň chyb. Svar je výsledkem komplikovaného tepelně-deformačního cyklu, jehož jednotlivé části je možné ovládat pouze do určité míry (stabilita procesu). Přípustná úroveň svaru je dána použitím. Ve firmě mají velmi dobře zvládnutý proces svařování a vyrábějí i produkty s vysokou mírou rizika (EXC3-EXC4).

Igor Boháč, Kuenz
 Igor Boháč, Kuenz - SK, s.r.o.
Zavádění struktury Six Sigma v BOGE Elastmetall Slovakia, a.s. bylo téma Vladimíra Kollára, který pracuje na pozici Lean Six Sigma Master Black Belt. V přednášce se věnoval průřezu vývoje Six Sigma za uplynulé 3 roky. Ukázal i vybrané projekty Six Sigma s uvedením postupu řešení přes DMAIC a dosaženými výsledky. Velmi zajímavé bylo vidět hloubkové analýzy a rozbory, jejichž příčiny byly často potvrzovány statistickými testy hypotéz. Na závěr byly uvedeny i nemalé finanční úspory pro každý projekt (v letech 2015 - 2017 celkem 534 448 €), což bylo pro mnohé účastníky velkou inspirací.

Štefan Proň, jednatel, Q-System, s.r.o. je také certifikačním auditorem a zná požadavky norem, které jsou neodmyslitelnou součástí průmyslu. Téma "Pozor na nejčastější "chyby"na auditech" byla zajímavá nejen pro podniky v automotive. Chyby se netýkaly pouze systému auditování, zásad auditování, "štábní kultury" auditování, ale také zákonných požadavků, na které se zapomíná. Přednášející vypíchl i hlavní body z normy, které podniky nemají zvládnuté. Jedná se zejména o vůdcovství (např. chybí podpora vedení, komunikace je realizována pouze jedním směrem - dolů, norma IATF - nejsou identifikováni vlastníci procesů), ale také o plánování (např. v normě IATF - neprovádí se analýza rizik, změny QMS jsou neřízené (účel, integrita ...)), příp. podporu (např. pracovníci nesplňují způsobilost určenou organizací, infrastruktura není řízena, ...). Na závěr zmínil i základní chybu, že se neaplikuje princip trvalého zlepšování - systém se zavedl, ale nikdo ho "nekontroluje" a "neaktualizuje" .

Dalším přednášejícím byl Pavel Plevják, Country Manager / DQS-Auditor, DQS-Slovakia s.r.o. s tématem: "IATF 16949 požadavky, nebo jak se to dá zvládnout". Na začátku přednášky ukázal aktuální výsledky auditů a stav certifikace ISO / TS / IATF 16949, kde bylo poukázáno na aktuální stav firem z pohledu certifikace a které země světa mají největší nárůst certifikací (např. Čína o 8,1% více v roce 2017 oproti 2016). Další část byla věnována interní logice ISO 9001: 2015 a IATF 16949: 2016 a požadavkům normy (analýza rizik, bezpečnost produktu, podpůrné místa (remote location)), externí poskytované procesy / služby, výkonnost a účinnost procesu, proces výběru dodavatelů, rozvoj dodavatelů, studie vyrobitelnosti (feasibility study), řízení změn, dočasné změny / alternativní metody, řízení propracovaného / opravovaného produktu, přezkoumání managementem, neshoda a nápravná opatření, nejčastěji oblasti neshod, neshody z certifikačních auditů). Na závěr přednášky p. Plevják zmínil i certifikační pravidla.

Dvakrát měř a jednou řež! To byla přednáška od Marka Poláka, vývojového inženýra, SensoDrive GmbH, zaměřená na kvalitu ve vývoji produktů. Jelikož ve firmě navrhují roboty, coboty, medicínskou techniku, ale také force-feedback simulátory (haptika), tak je velmi důležitá kvalita už na začátku ve vývoji. A to nejen kvalita produktu, ale i vývojového procesu, vývojáře a prostředků. Kvalitu rozdělil na to, co chceme (okouzlení zákazníka, zvýšení prodeje, snížení nákladů, změna světu k lepšímu) a na to, co musíme (splnění norem, získání certifikace, zaručení ekonomičnosti, nepoškozování zdraví a prostředí). Výzvy ve vývojové fázi, se kterými se setkává jsou: komplexita, důležitá rozhodnutí, limitující faktory. Software je největší problém. Vývojový proces popsal i s příkladem na V-modelu, kde na jedné straně je nápad / zadání, na druhé straně produkt / prototyp. Jelikož i vývojáři musí akceptovat měnící se svět, používá agilní vývoj a také známé metody jako Six Sigma, FMEA, Poka-Yoke, Kaizen, Kanban, Lean, standardizace, modularita, Design Thinking.

Martin Blažek, ředitel odboru organizace a procesního řízení, Tatra banka, a.s. ve své přednášce Lean Six Sigma v procesu poskytování retailových úvěrů uvedl chápání kvality v uvedeném procesu, koncept kontinuálního zlepšování, ale i jednotlivé příklady zlepšovatelský aktivit. Zajímavé bylo chápání kvality jako klientského zážitku a s ním souvisejících charakteristik (úvěrové riziko, realita, percepce, trvání, regulatorní požadavky apod.). Variabilita vstupů je způsobena i jejich dodavateli (např. Klient, úvěrový registr, sociální pojišťovna, daňový úřad, katastr, znalci v oblasti stavebnictví, jiné banky). Metriky, které se používají v bance jsou velmi podobně, jako při klasickém zlepšování průmyslových procesů (např. Wing To Wing / End To End, Lead Time = Time To Yes / TTY, Backlog (Work In Process), First Pass Yield Time To Yes / FPY TTY). Na závěr přednášky p. Blažek porovnal LSS v bance vs. ve výrobě. Principy platí stejně, efekty přináší LSS i v bance, typy problémů a používané nástroje se liší, používané jsou i behaviorální teorie.
Martin Blažek, Tatra banka
Martin Blažek, Tatra banka, a.s. 

Kvalita v personální práci v SMZ, a. s. Jelšava byla témou Ivana Németha, místopředsedy představenstva a organizačně personálního ředitele, SMZ, a. s. Jelšava. První zajímavostí byla časová osa vývoje personální práce vSMZ, kde byly zmapované jednotlivé milníky z hlediska personalistiky. Kvalitu v personální práci definoval p. Nemeth jako činnost personalisty - plnění úkolů ze zákoníku práce, ..., ale i jako kvalitního zaměstnance - předmět, kterým se personalisté zabývají. Využití Ulrichova modelu pro personální práci bylo velmi důležité pro určení strategie v personalistice. Na jeho základě byla vypracována myšlenková mapa pro práci ve 4 oblastech (administrativní činnosti, styk se zaměstnanci, řízení změny, strategie). Průnikem osobní kvality pracovníka a kvality firmy je definován výkonný zaměstnanec. P. Nemeth ukázal i poměr jednotlivých profesí, které ve firmě mají v podzemí nebo v úpravárenských procesech. Velmi zajímavě byl rozpracován i program rozvoje zaměstnanců (v oblastech osobní motivace, spokojenosti, motivačních procesech, hodnotách, organizační struktuře, schopnostech apod.).

Jelikož kvalita velmi souvisí i se zdravím každého člověka, přednášku na takové téma měla Edita Soláriková, vrchní sestra na urologických oddělení, FNsP Žilina. V přednášce Kvalita života člověka po 40-tom roce života v souvislosti s poklesem pohlavních hormonů se zaměřila na hladinu testosteronu v souvislosti s věkem a následky jeho poklesu. Často lze vidět příznaky, jako změna charakteru osobnosti, nevýkonný a depresivní "morous", ztráta původního nadšení, únava, přednost knize a televizi před ženskou náručí, výrazný úbytek svalstva, hromadění tuku v oblasti břicha a boků, řidší ochlupení a vousy, zmenšení varlat, zvětšení prsou, suchá kůže. Bylo zmíněno, co dokáže testosteron (podle Leon Seltzer PhD.). Mladí muži s vysokým testosteronem mají obvykle vůdcovské sklony, lepší prospěch ve škole, jsou vůdci gangů, mají problém s uznáváním autorit, slabou empatii, impulzivnost a netrpělivost, bezohlednost při jednání, také je u nich pozorována přehnaná cílevědomost, nerespektování rozkazů, pokynů, neschopnost udržet vztah a častá změna zaměstnání.

Během večerního programu byl vytvořen velký prostor na poznání zajímavých lidí nejen z řady přednášejících, ale také z řady účastníků z různých průmyslových a nevýrobních odvětví. V diskusi si účastníci vyměňovali názory na přednášky, sdíleli know-how a také diskutovali trendy.
Diskusia - forum kvality
Diskusia s rečníkmi konferencie

Netradiční diskuse

Druhý den konference pokračovala dvěma diskusemi. První byla s absolventy Baťovy školy práce. O své neocenitelné životní i pracovní zkušenosti z prostředí dobových Baťových závodů a tehdejšího řízení kvality se během druhého dne podělili členové klubu vybrané scény - Jan Viktora, Alois Láznička, Alois Langer a Sylva Knedlová. Klub vznikl už před 80. lety a stále sdružuje lidi, kteří sdílejí a podporují stejné hodnoty jako Tomáš Baťa, přičemž mnozí na vlastní kůži tuto zkušenost zažili. Během diskuse odzněly různé názory nejen na práci v Baťových závodech, ale hlavně i na osobní zážitky s Baťou, vyžadovanou disciplínou, prací, neustálým učením se, zlepšováním a také rozvojem sebe, jako člověka, rozvojem závodu, ale i celého města a komunity. Druhá diskuse byla věnována doplňujícím otázkám od účastníků na přednášejících.

forum kvalita ABŠ 
Diskuse se členy klubu absolventô Baťovy školy práce


Fórum kvality je již stabilní konferencí spojující odborníky ale i laiky, kteří se zajímají o kvalitu ve všech oblastech. Účastníci hodnotili konferenci velmi pozitivně (vysoká úroveň přednášejících s profesionálním přístupem, skvělé moderování, vhodně zvolená struktura přednášek pro různé oblasti, příjemná a přátelská atmosféra apod.).


Hodnocení účastníků Fóra kvality

O tom, že i 2. ročník byl úspľšný svľdčí i konkrétní ohlasy jednotlivých účastníkô.

„Odchádzame s presvedčením, že okrem zdravého rozumu je potrebné držať krok s digitalizáciou a automatizáciou – ako je zber dát, vyhodnocovanie, analýzy. Moderovaná diskusia s členmi klubu Absolventov Baťovej školy práce o neoceniteľných životných i pracovných skúsenostiach z prostredia dobových Baťových závodov a vtedajšieho riadenia kvality bola pre nás všetkých veľmi prínosná. „Baťovci" by mohli rozprávať a inšpirovať nás aj každý rok..."

„Z konferencie mám veľmi príjemný a pozitívny dojem. Odchádzam s presvedčením že okrem zdravého rozumu je potrebné držať krok aj vďaka digitalizácii a automatizácii... ako aj zberu dát, ich vyhodnocovaniu a analýzam."

Peter Ďalog, ERNSTPROFIL, spol. s r.o.

„Velice zajímavá část interních auditů, poučný náhled na implementaci nástrojů kvality v bankovním sektoru. Výrobná prezentace dlouhodobé personální práce ve směru zlepšování kvality výroby. Prezentace paní Solárikové bylo třešničkou na dortu."

Bohumil Peiker, M.L.S. Holice, spol. s r. o.

„Konferencie splnila max. moje očekávaní. Obohatili mně zkušenosti jak přednášejícich, tak účastníků konference."

Tomáš Gociek, Slévárny Třinec, a.s.

„Veľmi dobrý, príjemný priebeh, organizácia, zmysluplné témy, efektívne využitý čas, skvelé moderovanie."

Dana Činčalová, Hanes Global Supply Chain Slovakia a.s.

Chcete odebírat newsletter IPA Czech?

Zůstante s nami ve spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o které informace máte záujem.

Komentáře

Tento článek zatím nemá žádne komentáře. Budte první!

TOP články

Exponenciálny svet a čo pre nás ...V rámci konferencie „Očakávajme neočakávané" budeme ...

Korelácia Industry 4.0 a nástrojov Lean ...V súčasnej dobe sa organizácie snažia využívať princípy ...

Keď prichádza nové na svetPripadám si niekedy ako pôrodník. Lekár pomáha pri pôrode ...

Nejnovější články

Spájanie inovátorovŽijeme vo svete prepájania vecí a ľudí. Naše deti sa v ...

Flexibilní výrobaVybudujte si svůj byznys bez zbytečného rizika, ...

Manipulace a komplex méněcennosti nebo ...Manipulaci obecně charakterizuje strategie, při ...
© 2012 IPA Czech, All rights reserved