rozšířené vyhledávání
SK | EN | CZ
NejbližšíNovinky
NejprodávanejšíNovinky
10,80 €Cena bez DPH
Do košíka

Přistupujeme k inovacím proaktivně a měníme Master studium

IPA od svého vzniku v roce 2000 rozvíjí průmyslové inženýry v komplexním rozvojovém programu Master studium průmyslového inženýrství, které je zaměřeno na takové oblasti, jakými jsou výroba, logistika, kvalita a zlepšování v nich. Je určeno manažerům a specialistům od úrovně středního až po TOP management výrobních společností.
O tom, jakou cestou si toto studium prošlo od svého vzniku jsme hovořili s jeho garantem, Robem Debnárem.

1. Jak hodnotíš Master studium po 18 letech, kdy byl zahájený první ročník? "Dospělo" studium za tuto dobu?

Myslím, že v tomto případě to neplatí jako u člověka, kterého považujeme za dospělého až po dovršení 18 let. Mám velké štěstí, že jsem byl přímo u zrodu Master studia v roce 2000. Věřím, že „dospělost" Master studia se nám podařilo dosáhnout mnohem dřív, o čem svědčí mnohá fakta. Do dnešního dne máme 276 úspěšných absolventů. Pokud bycho se na to chtěli podívat z hlediska dosažených úspor, můžeme hovořit o celkové částce více než 13 mil. €. 

Z mého pohledu je však důležitější to, jak se naši absolventi dokázali uplatnit. Někteří z nich jsou ředitelé a jednatelé velkých nadnárodních firem, jiní úspěšně vedou výrobní a technické útvary, další řídí v koncernu nadnárodní týmy průmyslových inženýrů a jsou pověřeni realizací významných globálních změn. Jeden absolvent byl již během Master studia pověřen výstavbou nového závodu a těsně po ukončení se stal jeho ředitelem. Toto je pro mě největší zadostiučinění a právě to mi dává smysl a chuť v této práci pokračovat a realizovat inovace v tomto produktu.

2. Proč se IPA rozhodla pro změnu programu Master studia od září 2018?

Každá firma musí inovovat své produkty a ani u nás to nemůže být jinak. Přistupujeme k inovacím proaktivně, snažíme se být lídrem na trhu a udávat trendy. Toto vyžaduje "malé inovace", které realizujeme průběžně každý rok, jakož i "větší" inovace, se kterými přicházíme jednou za 3-5 let. Cenným zdrojem jsou podněty našich zákazníků, kteří s námi otevřeně komunikují a požadují zahrnout do našich produktů nové trendy i přístupy ke vzdělávání. Momentálně chceme reagovat i na aktuální situaci na trhu, proto cítíme potřebu rozsáhlejší inovace právě teď.
master studium
Róbert Debnár při odevzdávání certifikátu za Master studium

3. V čem spočívají hlavní změny studia?

 1. Studium bude rozděleno na základní a nástavbovou část. Základní bude mít rozsah 24 dní + 1 den obhajoby. Cílem této změny je odstranění 3-denních modulů, které byly časově velmi náročné na uvolnění účastníků z práce. Po novém budou moduly probíhat každý měsíc v rozsahu 2 dní. Cílem nástavby je, aby se každý rozhodl, zda se chce rozvíjet jako specialista v oblasti průmyslového inženýrství nebo se chce postupně připravit na manažerskou pozici. Nástavba nemusí následovat bezprostředně po ukončení základní části, ale účastník se může rozhodnout individuálně.
 2. Vyřazení modulů, které považujeme za základ a běžnou rutinu ve více firmách jako např. SMED, standardizace a pod. na úkor nových témat jako Industry 4.0, Toyota KATA, koučink. Zároveň posilujeme tzv. "Softové témata", která jsou úzkým místem průmyslových inženýrů a které mají podstatný vliv na úspěšnost změn. Novinkou v soft tématech bude řešení praktických problémů z jednotlivých firem a účastník si tak ze školení odnese návody a akční plány pro zlepšení nebo praktickou aplikaci daného tématu v podniku.
 3. Jednotlivé odborné moduly nebudou orientované na získání celého rozsahu znalostí v dané oblasti. Budou zaměřeny zejména na akci, teoretické materiály dostanou účastníci předem a následně z nich budou detailně probírány pouze ty části, které budou sloužit přímo na řešení problémů.
 4. Nový Master by měl zanechat "větší stopu u zákazníka". 2 dny, které stráví celá skupina Master u zákazníka, by měly přinést přímý efekt (úsporu nebo vyřešený problém). Zároveň by měla firma dostat i zpětnou vazbu od účastníků a lektora na své silné a slabé stránky.

4. Jak by si popsal jedno vybrané téma a jeho praktickou část?

Jak jsem uvedl při předchozí otázce, odborné moduly budou zaměřené na řešení problémů v daných oblastech. Tzn. že minimálně měsíc předem bude zástupce firmy, kde bude daný modul realizován ve spojení s lektorem. Účastník definuje problém, kterému by se chtěl věnovat a který je zároveň možné za 2 dny vyřešit. Už v tomto kroku bych očekával použití metod pro výběr problému - např. Paretovo pravidlo, VSM apod. Při řešení se bude postupovat standardním způsobem - analýza, návrhy a realizace. Pokud bude potřebna nějaká metoda nebo část teorie, lektor ji v krátkosti vysvětlí. Celá skupina bude pracovat na vyřešení tohoto problému, přičemž výhodou může být i to, že účastník z jiné firmy má již s danou oblastí zkušenosti.

5. Co bude vědě absolvent Master studia? Jaký to bude mít pro něho přínos?

Studium bude zaměřeno hlavně na akci, což znamená, že absolvent bude mít praktické zkušenosti s řešením problémů v jednotlivých oblastech. Díky tomu, že odborné moduly probíhají pokaždé v jiné firmě, bude účastník vidět, jaké problémy jsou v jiných firmách a jakým způsobem jsou tam řešeny. Mnohé rozvojové aktivity jsou zaměřeny na rozvoj znalostí, čehož výsledkem je bohužel to, že lidé nemají schopnost identifikovat, analyzovat a vyřešit jakýkoliv problém. Právě tuto schopnost bych chtěl inovací intenzivněji rozvíjet.

6. Jaké benefity z toho vyplynou pro firmu? Proč by měla někoho přihlásit?

Benefity vidím ve dvou oblastech:
 1. Finanční benefit – na jedné straně se investice do vzdělávání několikanásobně vrátí v podobě přínosů vyplývajících z Master práce. Na druhé straně bude nezanedbatelným přínosem realizace konkrétního modulu v dané firmě, od kterého také očekávám přínosy.

 2. Rozvojový benefit – firma je tak dobrá jak rychle a efektivně dokáže vyřešit vzniknuté problémy. Lidi, kteří toto dokáží, není mnoho. Master studium je určeno právě na rozvoj akceschopnosti. Vedlejším efektem může být i to, že absolventi dokáží následně rozvíjet lidi přímo ve firmě.

7. Stále platí garance návratnosti investice?

Určitě ano. Myslím, že v této oblasti se není čeho obávat, jestliže průměrné úspory z Master prací dlouhodobě představují částku více než 48 000 € a zatím žádný zákazník neměl důvod požadovat refundaci investice do tohoto vzdělávání.

8. Proč jsou v programu zařazena témata jako zpětná vazba a prezentační zručnosti? Nepřešel si už takovými školeními každý manažer na střední úrovni? 

Na tvoji otázku odpovím velmi stručně – určitě se setkali, ale jejich schopnosti v těchto oblastech nejsou na dostatečné úrovni.

My jsme při návrhu obsahu nedefinovali přímo jednotlivé moduly, ale tzv. osobnostní profil průmyslového inženýra. Ten se skládá z následujících oblastí:
 • Komunikace
 • Leadership
 • Prozměnové chování
 • Emocionalita
Jednotlivé oblasti jsme rozebrali až na úroveň schopností a zručností průmyslového inženýra. Např. v oblasti komunikace jsou pro absolventa důležité následující schopnosti:
 • schopnost argumentace – úroveň 4
 • schopnost vyjednávání – úroveň 2
 • schopnost aktivního poslouchání – úroveň 8
 • schopnost přijímání a podávání zpětné vazby – úroveň 6
 • schopnost kladení otázek – úroveň 10
 • prezentační zručnosti  – úroveň 8
 • schopnost srozumitelného verbálního projevu – úroveň 6
 • schopnost neverbální komunikace – úroveň 6
Rozsah jednotlivých modulů jsme zvolili na základě hloubky jednotlivých schopností od 1-10.
Z tohoto nám vyšlo, kolik dní je potřebných pro rozvoj dané schopnosti. Kromě takovéhoto sofistikovaného přístupu si na základě osobní zkušenosti s mnoha průmyslovými inženýry myslím, že právě schopnost argumentace, prezentace či moderování worshopů jsou jejich „úzkým místem" a např. zpětná vazba je něco, co doslova absentuje v jejich práci. Omlouvám se za úpřimnost a nechci se tímto vyjádřením nikoho osobně dotknout.

9. Jaké možnosti dalšího rozvoje má absolvent Master studia? Co připravujete v budoucnosti pro manažeryv, kteří mají zvládnuté Master studium?

V rámci novinek přinášíme i nadstavbu Master studia, kterou chceme oslovit zejména absolventy předchozích ročníků. Nástavba bude trvat ½ roku a její celkový rozsah bude 12 dní. Rozdělili jsme ji do dvou zaměření - na manažerskou a specializační. Vycházeli jsme z uplatnění a dalšího směřování našich absolventů. Z jedněch se stávají manažeři (dokonce u některých firem je nutné na manažerský post absolvovat buď MBA nebo Master studium), druzí se uplatňují jako specialisté v různých oblastech průmyslového inženýrství a řídí většinu firemních změn.

Manažerská nadstavba Master studia

Při definování obsahu a rozsahu nadstavby jsme opět vycházeli z profilu průmyslového inženýrství z kterého nám vyšel rozvoj v následujících oblastech:
 • Budování firemní kultury - 1 den
 • Síla asertivního chování - 1 den
 • Řízení a vedení lidí - 2 dny
 • Osvědčené koučovací techniky - 4 dny
 • Efektivní rozhodování - 1 den
 • Cesty k efektivnímu zvládání konfliktů - 1 den
 • Časový management II. - 1 den
 • Hodnotící rozhovory - 1 den

Specializační nadstavbu momentálně připravujeme a bude dostupná pravděpodobně až v roce 2019. Mohu prozradit, že jedním z modulů bude v současnosti velmi populární Toyota KATA.

Děkuji za rozhovor.Obsah a rozsah Master studia průmyslového inženýrství


1 den

Pořadí

Téma

Rozsah

Měsíc

1.

Správné změny správně*

1 den Září
2. Management změny -  změna myšlení a budování návyků**
1 den Září
3. Praktická cesta k Industry 4.0*
1 den Říjen
4. Štíhlý projektový management a definování Master prací*
1 den Říjen
5. Sila argumentácie a vyjednávania**
1 den Listopad
6. Umění ptát se a vést diskusi**
1 den Listopad
7. Analýza procesů s využitím value stream mapy*
2 dny Prosinec
8. Zlepšování procesů a techniky řešení problémů*
2 dny Leden
9. Konstruktivní zpětná vazba**
1 den Únor
10. Motivací k úspěchu**
1 den Únor
11. Produktivní a systematicky udržované zařízení*
2 dny Březen
12. Mister prezentačných zručností**
1 den Duben
13. Kontrolní den - písemný test + prezentace  Master prací
1 den Duben
14. Časový manažment**
1 den  Květen
15. Tajemství emocionality**
1 den Květen
16. Produktivní pracoviště* 2 dny Červen
17. Kvalita na pracovišti*
2 dny Červenec
18. Štíhla logistika*
2 dni Září
19. Závěrečné zkoušky a obhajoba Master práce
1 den Prosinec


* Hard moduly
** Soft moduly

 

Víc informací najdete na stránce o Master štúdiu priemyselného inžinierstva.

  

Chcete odebírat newsletter IPA Czech?

Zůstante s nami ve spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o které informace máte záujem.

Komentáře

Tento článek zatím nemá žádne komentáře. Budte první!

TOP články

Údržba v období krízyPrinášame vám rozhovor s odbornými garantmi konferencie ...

Jesenný Deň majstrov doplnený o ...Prijmite naše pozvanie na 8. Deň majstrov, ktorý sa ...

Naštartujte zlepšovanie na Fóre ...Zlepšovanie procesov je nutnou podmienkou prežitia skoro ...

Nejnovější články

Exponenciálny svet a čo pre nás ...V rámci konferencie „Očakávajme neočakávané" budeme ...

Korelácia Industry 4.0 a nástrojov Lean ...V súčasnej dobe sa organizácie snažia využívať princípy ...

Keď prichádza nové na svetPripadám si niekedy ako pôrodník. Lekár pomáha pri pôrode ...
© 2012 IPA Czech, All rights reserved